Algemene voorwaarden

Dog Coaching Gelderland

Algemene voorwaarden Dog Coaching Gelderland

Dog Coaching Gelderland met als hoofd vestiging Sint Jansgildestraat 30 te Beek gemeente Montferland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nmr.51634554.

Artikel 1: begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hondenschool: Bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf,op eigen naam aan een persoon of een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. De cursist: De wederpartij van de hondenschool.
 3. De overeenkomst: De overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Artikel 2: Inschrijving cursus

 1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. Mondelinge aanmelding geschiedt en is bindend wanneer de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus onder het vermelden van de hondenschool welke volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
 2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 4. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
 5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus.
 6. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal 7 dagen vooraf aan de cursus.
 7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
 8. Alle kosten welke door de hondenschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.
 9. Afmeldingen voor een les < 24 uur worden niet gecrediteerd.

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus

 1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
 2. Pup training: De cursist komt in aanmerking voor de pup training wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 24 weken is.
 3. Jonge hond: De cursist komt in aanmerking voor de cursus jonge hond wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 6 maanden en 12 maanden is.
 4. Volwassen hond: De cursist komt in aanmerking voor de cursus volwassen hond wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus ouder dan 12 maanden is.
 5. Indien de hondenschool op enig moment van mening is dat de cursus geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de hondenschool de hond uitsluiten van verdere deelname.
 6. Indien de situatie in artikel 3, lid 6 van toepassing is, zal het cursusgeld – met uitzondering van de genoten lessen – geretourneerd worden.
 7. Inenting: De cursist komt in aanmerking voor een van de cursussen wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar inenting van de hond. Indien deze niet kan worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
 8. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, met uitzondering van de “hoogtijdagen”.
 9. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
 10. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
 11. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 3.9 en 3.10 worden afgeweken.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de hondenschool

 1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
 3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren begaande dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de cursist

 1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A. verzekering.
 3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool (van voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 6: geschillen

Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Let's connect